Provozní řád kempu v areálu „Jezero“ – Poděbrady

 

 

 

Provozní řád dle § 21a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

 

Provozovatel: Technické služby města Poděbrady s.r.o., se sídlem Kozinova 1/II, 290 01 Poděbrady, IČO 25798278 (dále jen „TSMP“)

 

Právní předpisy vztahující se k provozu ubytovacích služeb :

 

Zákon č. 258 /2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

 

Kapacita ubytovacího zařízení:

 

V areálu je k dispozici sociální zařízení, které slouží i pro návštěvníky areálu Jezera Poděbrady

(6 dámských toalet, 4 ve WC kontejnerech, 5 pánských toalet ( 3 ve WC kontejnerech, 4 pisoáry ve WC kontejnerech), v případě potřeby jsou v sezóně dovezeny mobilní toalety, dále jsou k dispozici 2 sprchy ve WC kontejnerech s teplou vodou, kamenné korýtko na oplachování nohou a 8 venkovních sprch. Ke sprchám na volném prostranství, ke žlabu na mytí nohou a na sociální zařízení je zavedena voda ze studny - jakost vody je sledována v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky (výtokové kohouty u sprch, u žlabu na mytí nohou a na sociálním zařízení jsou označeny „ voda nepitná“.

 

Do areálu je zavedena pitná voda z veřejného vodovodního řadu k veřejnému pítku – pítko viditelně označeno „pitná voda“ Kvalita vody z veřejného pítka je sledována v souladu s § 4 odst. c) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody a to vždy před zahájením sezóny je proveden kontrolní rozbor k ověření kvality pitné vody.

 

 

Zásady předcházení vzniku přenosných a jiných onemocnění.

Desinfekce hygienického zařízení je prováděna denně za použití desinfekčních prostředků. Tyto prostředky se používají dle návodu od výrobce. Pravidelně je měněna značka a tím i účinná aktivní látka těchto prostředků. Při práci s těmito prostředky jsou dodržovány zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (jsou používány ochranné prostředky a pomůcky např. gumové rukavice, nádoby na přípravu roztoků).

Při kontaminaci biologickým materiálem se provede nejprve dekontaminace zasaženého místa vhodným desinfekčním přípravkem s virucidním účinkem, následný úklid je až po uplynutí expoziční doby působení desinfekce).

 

V místnosti plavčíků je zřízena stanice první pomoci, výrazně označena a vybavena lékárničkou.

V areálu jezera jsou k dispozici kryté odpadkové nádoby, které jsou denně vyváženy. Svoz je zajišťován provozovatelem.

 

Udržování travnatých ploch v areálu Jezera Poděbrady je prováděno dle potřeby. Posekaná tráva je umisťována ve vyčleněném prostoru mimo vyčleněný prostor pro stany a karavany

Návštěvníci jsou povinni dodržovat zejména:

 

I. Obecná ustanovení

 

1. Provozní řád kempu se vztahuje na vyčleněný prostor pro stany a karavany v areálu kempu, jejímž provozovatelem je společnost Technické služby města Poděbrad s.r.o., Kozinova 1/II, Poděbrady.

2. Každý host se musí seznámit s tímto Provozním řádem a Provozním řádem koupaliště a je povinen je dodržovat. Výňatek z Provozního řádu koupaliště je umístěn u pokladen a plavčíkárny kde jsou oba v plném znění řádů k dispozici. Zaplacením ubytování nebo vstupenky host prohlašuje, že byl seznámen s tímto Provozním řádem, stejně tak s Provozním řádem koupaliště. Každá osoba, která poruší tyto provozní řády, bude z areálu kempu vykázána bez náhrady.

3. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno zanechávat nezletilé děti bez dozoru dospělých v prostorách ubytovatele.

4. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených a řádně označených provozovatelem kempu.

5. Mytí motorových vozidel a jejich údržba je v celém areálu přísně zakázána.

6. Psi a jiná zvířata mají zakázán vstupu do prostor ubytovatele a celého areálu kempu.

 

 

II. Povinnosti návštěvníků

7. Ubytovaní v kempu jsou povinni dbát o čistotu a pořádek. Stavět stany a parkovat vozidla mohou pouze v prostorech k tomu vyčleněných. Jsou povinni dodržovat obecně závazné vyhlášky MÚ Poděbrady.

8. Hosté jsou povinni odkládat komunální odpad pouze do určených nádob na vyhrazených místech. Odpady není dovoleno v areálu kempu nikam ukládat.

9. V době od 22.°° hod do 6.°° hod je dle Obecně závazné vyhlášky města Poděbrad č.1/2014 o ochraně nočního klidu a k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, nutno dodržovat noční klid. V době konání kulturních a společenských akcí je možné, po dohodě se správcem kempu, změnit dobu nočního klidu.

10. Hosté jsou povinni svá kola po areálu vést a k opuštění kempu využít výhradně branky umístěné vedle vjezdových brán do kempu. Nedodržení této povinnosti může vést k okamžitému ukončení ubytování v kempu.

 

III. Organizace ubytování

 

11. V prostoru kempu se může ubytovat pouze host (občan), který se řádně přihlásí na recepci kempu. Při vjezdu do areálu, předloží průkaz totožnosti a zaplatí poplatek za ubytování podle ceníku. Každý ubytovaný ve stanu nebo karavanu obdrží identifikační pásek, který je povinný během zaplaceného pobytu nosit- z důvodu kontroly (při odjezdu z areálu a zpětném návratu apod.)

12. Správce přiděluje hostům-návštěvníkům prostor pro stanování nebo stání karavanu podle dohody.

13. Ubytovatel ručí za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci jen tehdy, pokud mu byly odevzdány do úschovy. Za věci volně odložené či zanechané ve stanech, karavanech a odstavených vozidlech provozovatel kempu neručí.

14. Definitivní odjezd z kempu ohlásí návštěvník na recepci kempu do 11hod.

 

 

IV. Úhrady

 

15. Host platí za ubytování předem. Zaplacený poplatek za stanování je zároveň i vstupenkou na koupaliště.

16. Cena za ubytování dle platného ceníku.

17. V případě poškození nebo zničení zařízení ubytovatele bude po této osobě vymáhána minimální částka 500, - Kč nebo dle skutečné výše.

 

Na ubytování není právní nárok.

 

V Poděbradech dne 11.3.2023

 

 

Ing. Michal Pavlas, jednatel

Technické služby města Poděbrady s.r.o.,

sídlem Kozinova 1/II, 290 01 Poděbrady,

IČ 25798278

 

 

 

 

Provozní řád schválen orgánem ochrany veřejného zdraví dne: 15.3.2015

 

(c) Technické služby města Poděbrad s.r.o. 2015