Provozní řád koupaliště „Jezero“ – Poděbrady

 

Tento provozní řád je platný pro sezónní provoz přírodního letního koupaliště Jezero Poděbrady (dále jen „koupaliště“)

 

Provozní řád je vypracován podle § 6c odst.1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v souladu s vyhláškou č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch (dále jen „vyhláška“).

 

Provozovatel: Technické služby města Poděbrady s.r.o., se sídlem Kozinova 1/II, 290 01 Poděbrady, IČ 25798278 (dále jen „TSMP“)

 

Provoz koupaliště je od 15.května do 15.září

 

 

Vstupné :

Základní vstupné je jednotné- týká se všech návštěvníků bez rozdílu

 

 

Od 6hod. do 19hod. 70 Kč

Od 19hod do 24hod

10 Kč

Od 24hod do 6hod

areál uzamčen

 

Možnost zakoupení permanentky se zvýhodněným vstupem od 6hod. do 19hod za 40Kč.

Permanentku máte možnost zakoupit v kase od hydroelektrárny denně od 10hod do 17hod.
První min. dobytí je 400kč tj. 10 vstupů (karta je zdarma). Permanentka je přenosná.

Vstupy jsou osazeny automatickými turnikety.

Platba v hotovosti/ kreditní kartou.

 

 

Vstup na koupaliště je povolen pouze s platnou vstupenkou. Každý návštěvník koupaliště je povinen dodržovat všechny pokyny a ustanovení provozního řádu, pokyny plavčíků a personálu koupaliště. Dětem mladším 10-ti let je návštěva koupaliště povolena pouze v doprovodu osob starších 18-ti let.

 

Identifikace koupaliště:

Koupaliště Jezero je přírodní volnou plochou vzniklou těžbou písku o rozloze 27 ha a travnatými a písčitými plážemi a pozvolným vstupem do vody. V oddělené části koupaliště je umístěna nudistická pláž. Koupaliště se nachází v územním obvodu města Poděbrady.

Na koupališti je k dispozici 14 převlékacích kabinek, 6 dámských toalet, 4 ve WC kontejnerech/, 5 pánských toalet / 3 ve WC kontejnerech/,1 toaleta a umyvadlo pro personál a 4 pisoáry ve WC kontejnerech, 18 venkovních sprch a 2 ve WC kontejnerech,s teplou vodou, kamenné korýtko na oplachování nohou. V případě potřeby jsou dovezeny mobilní toalety.

V prostorách areálu jsou k dispozici: dětské klouzačky, houpačky, hřiště na beach volejbal a nohejbal, dětské trampolíny, vodní dětská dvoj skluzavka a stánky s občerstvením.

Pro zaměstnance je k dispozici zázemí (denní místnost využívaná jako šatna, WC je vyčleněné.

 

Povinnosti provozovatele:

1. Na koupališti je prováděn odběr vody 1x za 14 dní, v případě zhoršení kvality vody jednou za týden. Všechny důležité informace o kvalitě vody je povinen provozovatel zveřejňovat (internet, cedule, vývěsky). Provozovatel monitoruje jakost vody ke koupání nebo sprchování zajištěním laboratorní kontroly ukazatelů znečištění podle §6a, odst.3 písmeno a) a c) vyhlášky zákona, a dále v souladu s § 5, § 6, § 7, § 8 vyhlášky tj. provádění vizuální kontroly a hodnocení znečištění vody z hlediska možného ovlivnění zdraví koupajících se osob. Odběr vody - vzorek vody z jezera je odebírán z hloubky 30 cm pod hladinou ve vodě, která má hloubku nejméně 1 m. Místo pro odběr je stanoveno u pláže, kde se předpokládá největší počet koupajících se osob. Jakost vody ze sprch je sledována vždy před zahájením sezóny v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky. Mikrobiologické ukazatele jakosti vody z koupaliště jsou sledovány v souladu s přílohou č. 1 (sloupec A) vyhlášky. Pravidla pro sledování výskytu sinic: sledování v rozsahu dle přílohy č. 4 vyhlášky a v četnosti v souladu s monitorovacím kalendářem stanoveným orgánem ochrany veřejného zdraví vždy pro konkrétní kalendářní rok. Při překročení limitů I. stupně pro výskyt sinic se volí zkrácení četnosti v souladu s § 10 odst. 2 vyhlášky za účelem kontroly na 1x za 5 – 9 dnů. Vizuální kontrola je prováděna v rozsahu dle přílohy č. 5 vyhlášky. První vzorek bude odebrán krátce před zahájením koupací sezóny, monitorování se uskuteční nejpozději 4 dny po dni stanoveném v monitorovacím kalendáři. V případě krátkodobého znečištění je nutno odebrat jeden dodatečný vzorek, aby se potvrdilo, že znečištění skončilo.

Na základě výsledků laboratorních rozborů jsou činěna případná nápravná opatření. Dojde-li ke znečištění vody ke koupání , provozovatel o této skutečnosti informuje veřejnost, a to po celou dobu trvání znečištění. Informace bude umístěna na všech pokladnách u vstupu na koupaliště na webových stránkách jezera. Je vedena evidence o výsledcích provedených kontrol a ukládána po dobu 5 let. Protokol o výsledku kontroly jakosti vody je v elektronické podobě předán do 3 dnů neprodleně předán orgánu ochrany veřejného zdraví OOVZ. Rozbory vzorků vody provozovatel zajišťuje prostřednictvím laboratoře, která je držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace.

2. Do areálu koupaliště je zavedena pitná voda z vodovodního řadu Poděbrady a to k veřejnému pítku. Voda je označena tabulkou „voda pitná“. Koupaliště je vybaveno sprchami v počtu 20ks. 18 sprch je instalováno na volném prostranství, podlaha sprch je snadno čistitelná . Odpadní vody z těchto sprch jsou odvedeny do přírodního odtoku. 2 sprchy jsou instalovány v kontejnerech se sociálním zařízením, zde je k dispozici i teplá voda. Odvod odpadní vody je do odpadní jímky, která se pravidelně vyváží. Ke sprchám na volném prostranství a ke žlabu na mytí nohou je zavedena voda ze studny - jakost vody je sledována v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky. Výtokové kohouty u sprch a u žlabu na mytí nohou jsou označeny „ voda nepitná“. V prostorách sociálního zařízení je zavedena voda ze studny – viditelně označena „ voda nepitná“.

3. Teplota vzduchu a vody je denně měřena a údaje zaznamenávány na viditelném místě na koupališti, včetně webových stránek jezera.

4. Je zajištěn odtok vody z jezera a tento je průběžně kontrolován

5. Je zřízena stanice první pomoci, výrazně označena a vybavena lékárničkou a základním záchranným vybavením. Lékárnička první pomoci je v místnosti pro plavčíky. Obsluze koupaliště není dovoleno podávat návštěvníkům jakékoliv léky pro utišení bolesti.

6. Ve všech prostorách koupaliště je udržována každodenně čistota a pořádek. Areál koupaliště se uklízí denně:

- je prováděn úklid všech ploch určených pro odpočinek a slunění (pláže, travnaté i písčité plochy), dle potřeby je prováděno sekání trávy

- do areálu koupaliště jsou rozmístěny odpadkové koše v dostatečném množství (typ kovová konstrukce, igelitové pytle s kryty). Tyto jsou vyprazdňovány dle potřeby nejméně jednou denně do krytého kontejneru, umístěného v ohraničeném prostoru..

- odvoz odpadu je zajištěn Technickými službami města Poděbrad

Ochranné pomůcky a hygienické prostředky (čistící prostředky na WC, toaletní papír, smetáky, hadry na podlahu atd.) jsou umístěny v prostoru tomu určeném.

7. Zaměstnanci dohlížejí denně na pořádek a čistotu ve všech prostorách koupaliště a zajišťují pravidelný úklid zařízení WC a převlékáren, nejméně však 1x denně jsou podlahy záchodů včetně sedátka omyty vhodným dezinfekčním roztokem.

 

Na koupališti je zvláště zakázáno :

chování, které ruší klid návštěvníků, ohrožuje osobní bezpečnost návštěvníků a poškozuje vybavení koupaliště, volání o pomoc bez vážné příčiny, vzájemné potápění, srážení nebo vhazování druhé osoby do vody, plavání mimo vyhrazený prostor koupaliště, znečišťování vody a ostatních prostor koupaliště, brát do prostoru koupaliště předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků, hrát míčové hry mimo prostranství k tomu určená, brát na koupaliště psy a jiná zvířata, přenášet hořlaviny, používat vařiče, neoprávněně používat záchranné loďky, záchranné zařízení a předměty pro první

pomoc umístněné v areálu, samovolně uřezávat nebo sestřihovat keře a stromy, poškozovat oplocení, prodávat v areálu bez povolení jakékoliv věci

samovolné přemísťování předmětů a zařízení na koupališti.

 

Návštěvníci

Každý návštěvník koupaliště je povinen dodržovat všechny pokyny a ustanovení provozního řádu, pokyny plavčíků a personálu koupaliště. Návštěvníci mohou užívat jen oplocené pozemky areálu Jezero. Dětem mladším 10-ti let je návštěva koupaliště povolena pouze v doprovodu osob starších 18-ti let.

Na koupaliště není dovolen vstup osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými nebo odpor budícími chorobami, kožními parazity a vyrážkami, chorobami provázenými výtokem/hnis apod./dále bacilonosičům střevních chorob. Osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek.

Z prostoru koupaliště bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán každý, kdo přes napomenutí přestoupí ustanovení provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědného pracovníka, opije se nebo se chová k ostatním návštěvníkům nepřístojně nebo rušivým způsobem. V případě, že návštěvník na vyzvání neopustí areál koupaliště, je pracovník tohoto zařízení povinen vyvést rušitele pořádku mimo areál zařízení, případně požádat MP nebo Policii ČR o zákrok. Podle povahy přestupku může být návštěvník oznámen k potrestání MěÚ nebo soudně stíhán.

 

Návštěvníci jsou povinni dodržovat zejména toto :

1. Návštěvníci musí mít slušný a čistý oděv a svým chováním musí dbát zásad dobrého chování na veřejnosti.

2. K převléknutí jsou návštěvníci povinni používat kabin nebo převlékacích zástěn.

3. Návštěvníci, kteří neumí plavat nebo plavou nedokonale, se mohou koupat jen v prostoru vyhrazeném pro neplavce. Návštěvníci koupaliště smějí používat vodní plochu ohraničenou bójkami. V těchto vyznačených prostorách jsou koupající pod dohledem plavčíků, kteří zabezpečují záchranu službu. Za výše uvedeným vyznačeným prostorem se návštěvníci koupou na vlastní nebezpečí.

4. Návštěvníci musí dodržovat osobní čistotu a čistotu všech prostorů koupaliště. Osoby starší nebo tělesně postižené musí dbát zvýšené opatrnosti.

5. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení koupaliště a jsou povinni uhradit škodu nebo ztrátu, která byla jejich vinou způsobena na majetku provozovatele a ostatních smluvních stran.

6. Předměty nalezené v prostoru koupaliště je nálezce povinen odevzdat správci koupaliště, kde budou zapsány do knihy nálezů.

7. Všechna technická zařízení používají návštěvníci na vlastní nebezpečí. Návštěvníci jsou povinni dbát o vlastní bezpečnost a neohrožovat ostatní uživatele zařízení. V případě zjištění poškození a závad na vybavení koupaliště jsou návštěvníci povinni toto sdělit správci koupaliště.

8. Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu, prodlévání na koupališti mimo určenou dobu není povoleno.

9. Vjíždět na koupaliště auty, motocykly a koly je zakázáno. Pro tyto dopravní prostředky je vyhrazeno parkování na parkovišti. Pro kola jsou určeny kolo stav, u pokladen a není dovoleno rozmísťovat a zamykat kola mimo kolo stav. Za uvedené dopravní prostředky umístěné v areálu koupaliště provozovatel nenese zodpovědnost.

10. Návštěvníci jsou povinni používat k osobní hygieně instalované sociální zařízení.

11. Návštěvníci koupaliště jsou povinni dbát i jiných příkazů a pokynů pracovníků provozovatele. V případě neuposlechnutí výzev mohou býti vypovězeni z areálu bez náhrady.

12. Na nudistické pláži, oddělené oplocením je zakázáno fotografování a filmování. Návštěvníci nudipláže jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování. Pokud se bude některý návštěvník chovat nepřístojně, bude natrvalo z pláže vykázán. Na nudistické pláži není dovoleno pohybovat se v plavkách, případně v jiném oděvu.

13. V prostoru vodní plochy jezera se nesmí používat mycích a čisticích prostředků. Mytí je možno provádět pouze ve vymezeném prostoru umyvárny.

14. V případě rozbití skleněných a jiných předmětů, které mohou ohrozit ostatní návštěvníky je ten, který tuto situaci způsobil povinen zabezpečit dokonalý úklid.

15. V případě poškození zdraví při koupání, slunění a pobytu v areálu koupaliště, stejně tak při poškození vybavení areálu jsou návštěvníci povinni oznámit událost zaměstnancům provozovatele, kteří zabezpečí okamžitou první pomoc s případným ošetřením. lékaře, o zranění bude proveden zápis

16. Vjíždění plavidel do vyznačeného prostoru veřejného koupaliště, jedná se o surfy, lodě apod., je zakázáno.

17. V případě uzavření a omezení koupaliště z důvodů provozních a hygienických je možné využívat areálu pro slunění a sporty s výjimkou koupání. o omezení provozu bude veřejnost včas informována.

 

Pořádání kulturní, sportovní a společenské akce

V zájmu zajištění hladkého chodu při provozování jezera, zajištění bezpečnosti, ochrany majetku města a TSMP atd. musí pořadatel v případě zájmu o pořádání kulturní akce v areálu jezera předem požádat o souhlas TSMP a těchto podmínek :

a) písemně požádat na formuláři TSMP o písemný souhlas TSMP a to nejpozději 21 dní před konáním příslušné akce, žádosti budou řešeny individuálně,

b) zajistit a předložit současně s žádostí veškerá povolení a souhlasy od správních orgánů popř. od jiných dotčených orgánů, právnických a fyzických osob nezbytná pro pořádání těchto akcí v souladu s příslušnými právními předpisy,

c) pořadatel odpovídá za zajištění dodržování všech bezpečnostních, požárních, správních, zdravotních a hygienických předpisů,

d) pořadatel zajistí dodržování veřejného pořádku, zajistí úklid areálu po ukončení akce, včetně úklidu toalet,

e) u akcí, které po dohodě s TSMP přesáhnou stanovenou uzavírací dobu tj. 20:00 hod. zajistí provoz, následný úklid toalet, uzamčení a jejich předání v odpovídajícím stavu do 08:00 hod druhého dne odpovědnému pracovníkovi TSMP. Po dobu od 20:00 do předání, nejpozději do 8:00 následujícího dne, je pořadatel odpovědný za vzniklé škody, čistotu a pořádek na WC v kontejnerech.

f) akce nesmí mít sexuální, rasistický apod. podtext a proběhne v souladu s právními předpisy a za podmínek stanovených orgány státní správy a samosprávy

g) akce bude předem nahlášena Městské policii v Poděbradech,

h) zaplacení jednorázového administrativního poplatku ve výši 1 500 Kč bez DPH.

e) pořadatel se zavazuje finančně nahradit společnosti TSMP veškeré škody, které jí vzniknou nesplněním svých závazků,

 

Provozovatel:

a) umožní během akce využívat objekt toalet umístěných v Areálu jezera Poděbrady,

b) na jednotlivé sportovní, kulturní a společenské akce vydá/nevydá písemně s týdenním předstihem souhlas popř. uzavře s pořadatelem dohodu o pořádání akce za předem stanovených podmínek,

c) na vydání souhlasu není právní nárok.

 

 

Další ustanovení :

Přání a stížnosti týkající se provozu koupaliště a zaměstnancůa zapisují návštěvníci do knihy přání a stížností, která je uložena u správce koupaliště. Jinak se mohou návštěvníci obracet se svými stížnostmi a přáními na vedení TSMP se sídlem v Kozinově ul.1/II v Poděbradech telefon 325 630 040.

 

 

Důležitá telefonní čísla: Hasiči 150

Policie ČR 158

Městská Policie 156

Záchranná služba 155

 

 

V Poděbradech 11. 3. 2015

 

Technické služby města Poděbrady s.r.o., sídlem Kozinova 1/II, 290 01 Poděbrady, IČ 25798278,

Ing. Michal Pavlas, jednatel

 

 

 

 

Provozní řád schválen orgánem ochrany veřejného zdraví dne: 20.3.2015

 

(c) Technické služby města Poděbrad s.r.o. 2015