Pravidla pro pořádání kulturní, sportovní a společenské akce v areálu „Jezero“ – Poděbrady

 

V zájmu zajištění hladkého chodu při provozování jezera, zajištění bezpečnosti, ochrany majetku města a TSMP atd. musí pořadatel v případě zájmu o pořádání kulturní, sportovní a společenské akce v areálu jezera předem požádat o souhlas TSMP za těchto podmínek:

 

a) písemně požádat na formuláři TSMP o písemný souhlas TSMP a to nejpozději 21 dní před konáním příslušné akce, žádosti budou řešeny individuálně,

b) zajistit a předložit současně s žádostí veškerá povolení a souhlasy od správních orgánů popř. od jiných dotčených orgánů, právnických a fyzických osob nezbytná pro pořádání těchto akcí v souladu s příslušnými právními předpisy,

c) pořadatel odpovídá za zajištění dodržování všech bezpečnostních, požárních, správních, zdravotních a hygienických předpisů,

d) pořadatel zajistí dodržování veřejného pořádku, zajistí úklid areálu po ukončení akce (možnost zakoupení označených plastových pytlů TSMP), včetně úklidu toalet,

e) u akcí, které po dohodě s TSMP přesáhnou stanovenou uzavírací dobu tj. 20:00 hod. zajistí provoz, následný úklid toalet, uzamčení a jejich předání v odpovídajícím stavu do 08:00 hod druhého dne odpovědnému pracovníkovi TSMP. Po dobu od 20:00 do předání, nejpozději do 8:00 následujícího dne, je pořadatel odpovědný za vzniklé škody, čistotu a pořádek na WC v kontejnerech.

f) akce nesmí mít sexuální, rasistický apod. podtext a proběhne v souladu s právními předpisy a za podmínek stanovených orgány státní správy a samosprávy

g) akce bude předem nahlášena Městské policii v Poděbradech,

h)  poplatek za pronájem areálu dle rozsahu akce- viz. Ceník pronájmu- příloha č.1,

e)  pořadatel se zavazuje finančně nahradit společnosti TSMP veškeré škody, které jí vzniknou nesplněním svých závazků,

 

Provozovatel:

a) zajistí během akce přítomnost plavčíka (8.00-20.00 hod), či pracovníka ostrahy (20.00-8.00 hod.)

b) umožní během akce využívat objekt toalet umístěných v Areálu jezera Poděbrady,

c) na jednotlivé sportovní, kulturní a společenské akce vydá/nevydá písemně s týdenním předstihem souhlas a uzavře s pořadatelem dohodu o pořádání akce se stanovením konkrétních podmínek,

d) na vydání souhlasu není právní nárok.

 

 

 

 

(c) Technické služby města Poděbrad s.r.o. 2015